Tylko w tym tygodniu pojawiło się już pięć wyroków wygranych przez kredytobiorców:

  • W dniu 24.06.2019r. XXV C 266/15, SSO Piotr Bednarczyk. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk w sprawie z powództwa klienta przeciwko GNB dotyczącego rozliczenia kredytów indeksowanych zaciągniętych na inwestycje finansowe Noble Fund i Skandia zamknął rozprawę po 10 posiedzeniach.

 

  • W dniu 25.06.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia K. Gołaszewski), sygn. XXV C 3142/18, wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę we frankach szwajcarskich. Wyrok został wydany po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

 

  • W tym samym dniu na rzecz Klienta zasądzono kwotę ponad 53.000 zł, zgodnie z żądaniem pozwu. Sędzia Misztal uznała umowę WŁASNY KĄT za nieważną z uwagi na wadliwość klauzul przeliczeniowych, co uniemożliwia wykonanie umowy. Uwzględniono zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Sprawa prowadzona jest przeciwko PKO BP SA. Sygn. II C 1133/17

 

  • W dniu 26 czerwca 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 2911/18) wydał bardzo korzystny dla kredytobiorców wyrok ustalając, że konkretne klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i regulaminie EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu) są bezskuteczne wobec powodów (wszystkie klauzule zostały wymienione w sentencji wyroku), ponadto Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 76 tysięcy złotych.

 

  • W dniu 26 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, sygn. XXV C 1639/18) wydał wyrok: bank Raiffeisen przegrał blisko 2,5 mln zł, o które pozwał kredytobiorcę z umowy kredytu byłego Polbanku indeksowanej do CHF.