W praktyce orzeczniczej sądy polskie coraz częściej spotykają się z roszczeniami o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadki błędu przy leczeniu. W sferze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu należy zwrócić uwagę na rozróżnienia na winę oraz błąd w sztuce lekarskiej.

Błąd lekarski ujmowany jest wąsko jako działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym (tak wyrok SN z 1 IV 1955 r., IV CR 39/54, OSN 1957/1, poz. 7).  W przedstawionym, ujęciu, błąd lekarski reprezentuje obiektywny komponent (element) winy. Jako postępowaniem lekarza contra legem artis (tj. działanie lub zaniechanie niewłaściwe, naruszające zasady wiedzy medycznej) i stanowi jeden z przejawów bezprawności. Jest więc kategorią całkowicie niezależną od osoby konkretnego lekarza (jego indywidualnych cech, skłonności i umiejętności) oraz od okoliczności, w których podejmował on czynności z zakresu diagnozy i terapii. Błąd nie pociąga więc za sobą odpowiedzialności cywilnej sam przez się. Obciążenie lekarza odpowiedzialnością za szkodę i w konsekwencji nałożenie na niego obowiązku zadośćuczynienia za wypadek lub odszkodowania za śmierć wchodzi w rachubę dopiero wówczas, gdy błąd jest jednocześnie zawiniony subiektywnie tzn. stanowi następstwo niedochowania przez lekarza należytej staranności.

Stwierdzić należy równocześnie, że nie zawsze błąd medyczny pociąga za sobą odpowiedzialność lekarza. W wyroku z 8 XII 1970 r. (II CR 543/70; OSN 1971, poz. 136) SN stwierdził, że brak jest podstaw odpowiedzialności lekarza w sytuacji, gdy błędne stwierdzenie choroby u osoby zdrowej było usprawiedliwione występującymi objawami, a zastosowane leczenie, którego niezwłoczne podjęcie w razie rzeczywistej choroby byłoby celowe, nie przyniosło dla tej osoby ujemnych następstw poza przemijającymi dolegliwościami. Od lekarza nie można bowiem wymagać nieomylności, natomiast powstrzymywanie go przed podejmowaniem decyzji co do sposobu leczenia w sytuacjach wątpliwych (zwłaszcza gdy chodzi o środki zwłaszcza gdy chodzi o środki nie stwarzające niebezpieczeństwa dla zdrowia), z pewnością nie leży w interesie pacjentów.

Dlatego też niezbędna jest pomoc wykwalifikowanej kancelarii, którą my zapewniamy.