Regulamin serwisu kancelarianiedzwiedz.pl

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kancelaria Prawnicza Krzysztof Niedźwiedź z siedzibą w Lublinie (20-091) ul. Witolda Pileckiego 17/3, NIP 946-108-43-30, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
 2. Administratorem Serwisu kancelarianiedzwiedz.pl (Serwis) jest Kancelaria Prawnicza Krzysztof Niedźwiedź (Administrator)
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektronicznych.
 4. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2. Usługi

 1. Serwis ma charakter komercyjny.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są płatne.
 3. Administrator wprowadza opłaty od usług świadczonych w ramach serwisu. Administrator zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 4. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną informacji porównawczej dotyczącej wysokości i prawidłowości pobieranego przez Klienta wynagrodzenia. Usługą jest również rejestracja w serwisie, subskrypcja materiałów reklamowych dotyczących wykonanej usługi.
 5. Zamówienie informacji porównawczej dotyczącej wysokości i prawidłowości pobieranego przez Klienta wynagrodzenia odbywa się poprzez:

a) rejestrację Klienta w serwisie kancelarianiedzwiedz.pl a następnie przesłanie na adres kancelarii
b) pliku z karty kierowcy lub swoje wykresówki za pełne miesiące, które mają podlegać porównaniu
c) kopię swojej umowy o pracę
d) zestawienie wynagrodzenia jakie Klient otrzymał za okres podlegający porównaniu

6. Zamówienie usługi materiałów reklamowych następuje poprzez Rejestrację w Serwisie, która odbywa się      poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail
7. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora.
8. Zamówione materiały reklamowe oraz wiadomości e-mail przesyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.
9. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej uwarunkowane jest posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
10. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

§ 3. Zawarcie i odstąpienie od Umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Administratora
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu email użytego do rejestracji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla
 6. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi materiałów reklamowych poprzez usunięcie konta użytkownika i powiadomienie go o tym fakcie drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi materiałów reklamowych poprzez podanie adresu e-mail o jakim mowa w 2 ust. 5 i wybór opcji Usuń na stronie internetowej Serwisu

§ 4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych dokumentów.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres kancelaria.niedzwiedz@gmail.com
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej pl/
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwym i mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Administrator będzie uprawniony do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę